Oens Huus

Het bruisend dorpshuis in Wapse

Contact?

Coronaprotocol

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit samen met onze gebruikers veilig kunnen doen.
Wij beperken ons momenteel tot vergaderingen/overleggen die bij ons gehouden kunnen worden. Gezien het maximum aantal van 30 personen en de beperkingen die het houden van 1,5 meter afstand inhoudt, is het noodzakelijk dat de ruimte gereserveerd wordt bij de beheerder. Zo kunnen we namelijk grip houden op het maximale aantal bezoekers dat naar binnen mag. Indien nodig gaat de beheerder met de gebruikers(groepen) op zoek naar een andere dag/tijd, zodat wij aan de op dat ogenblik geldende regels kunnen voldoen.
Dit protocol is een dynamisch document en zal aangepast worden aan de geldende regels en de veranderde omstandigheden. De laatste versie van het protocol zal op onze website te vinden zijn.

1.1 Opening van ons gebouw
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.
Ook hebben we vragen gehad of sommige gebruikersgroepen weer gebruik konden maken van Oens Huus. Dat kan niet voor iedere gebruiker (binnen sporten mag niet) maar een aantal activiteiten passen prima binnen de door het RIVM en de veiligheidsregio gestelde regels.

1.2 Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Om onze buurthuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een protocol voor het dorpshuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en personeel te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het stichtingsbestuur.
We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan en blijven.

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)
Oens Huus is eigendom van onze stichting. Ter informatie hebben wij dit protocol gedeeld met de gemeente Westerveld.

1.4 Welke openingstijden hanteren we?
Wij zijn open voor door de gebruikers geplande activiteiten die binnen de regels van het RIVM gehouden kunnen worden. Gebruikers dienen dit vooraf altijd af te stemmen met/ te reserveren bij de beheerder. Houd social-media in de gaten over informatie over activiteiten die te zijner tijd weer plaats gaan vinden.

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het gebouw. De beheerder (en het aanwezige) personeel letten op de naleving van de “coronaregels”. Hun aanwijzingen moeten te allen tijde worden opgevolgd.

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
Peter Jonker is onze beheerder.

1.7 Wie zijn onze gebruikers?
De volgende gebruikersgroepen maken gebruik van ons dorpshuis:
- Biljartverenigingen Wapse
- Biljartvereniging Diever
- Koersbal
- Volleybal
- V.C.E. Westerveld
- Tafeltennis
- Dance Explosion
- Redactie Sport en Samenspel
- Activiteitenteam
- Wapser Gemeenschap
- Dartvereniging
- Ten Darperschoele
- Voetbalvereniging Diever-Wapse
- Feestcommissie Wapserfeest
- Klaverjassen
- Toneelvereniging Wapse
- Wapsoos
- Handbal
- Tafeltennis
- VVB
- IVN Westerveld
- Gemeente Westerveld
- De Nije Noaberschap
- S.O.W. afdeling Wapse
- Uitvaartverzorging Kiers
- Dorpscultuurhuis

Niet alle gebruikersgroepen kunnen hun activiteiten uitvoeren in het dorpshuis. Een aantal activiteiten vallen onder binnen sporten (Dance-Explosion, Ten Darperschoele met de gym) en het binnen oefenen door de muziekvereniging is ook nog niet toegestaan. Uiteraard zijn wij wel geopend voor vergaderingen/bijeenkomsten die onze gebruikers willen houden, alsmede voor aangepaste activiteiten die binnen de geldende regels vallen, zulks in overleg met de beheerder. Ook zijn wij beschikbaar voor incidentele gebruikers, die activiteiten willen organiseren binnen de geldende regelgeving.

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
De gebruikers(groepen) zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels in dit protocol, alsmede de regels zoals die zijn gesteld door de overheid. In het dorpshuis vindt ook buitenschoolse opvang plaats en is er een peuterspeelzaal. Deze activiteiten vinden plaats in een afzonderlijk deel van het dorpshuis met een eigen ingang. De leid(st)ers zijn verantwoordelijk voor het volgen van de regels omschreven in dit protocol, alsmede de eventuele aanvullende regels die door de overheid gesteld zijn/worden voor deze specifieke activiteiten. Deze eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor de bestuurskamer en de kleedkamers welke gebruikt worden door de Voetbalvereniging.

2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.
In de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn. Bij de ingang mag niet meer worden gerookt.
Het speelplein voor de peuters is afgesloten met een hekwerk en valt onder de verantwoordelijkheid zoals omschreven onder 1.8.
Buiten openingstijden van de kinderopvang is het plein toegankelijk voor een ieder. Gebruikers zijn op dat moment zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde regels.

2.2 Toegang tot het gebouw
Om eenrichtingsverkeer mogelijke te maken kunnen in voorkomende gevallen de nooduitgangen worden gebruikt. Om dit ten allen tijde mogelijk te maken is gebruik van de kapstokken bij de ingang niet toegestaan. En ook het roken bij de in- en uitgangen is niet meer toegestaan. Bezoekers/gebruikers moeten hun jassen mee naar binnen nemen. Gezien het maximale aantal gebruikers dat in het pand aanwezig mag zijn en het soort activiteiten dat plaats zal vinden, is de verwachting dat het eenrichtingsverkeer niet standaard toegepast hoeft te worden, dit naar oordeel van het dienstdoende personeel.

2.3 Capaciteit
Per ruimte is het aantal mensen berekend dat gebruik kan maken deze ruimte. Het aangegeven aantal personen is berekend, rekening houdend met looproutes. Los van het maximum aantal van 30 personen dat nu nog geldt, is dat onze maximale capaciteit in de toekomst, zolang de 1,5 meter regeling geldt. In uitzonderlijke gevallen kan de capaciteit verhoogd worden door looproutes te verminderen/weg te laten. In dat geval zal voor deze activiteit een eenmalige protocol worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de richtlijnen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een voorstelling/evenement waar nauwelijks verplaatsingen plaats vinden en deze goed te reguleren zijn.

RuimteAantal m2Bruto aantal personenNetto aantal personen
Sportzaal26011577
Ontmoetingsruimte(bar)107,54731
Ontmoetingsruimte(zaal)813624
Biljartzaal554414
Vergaderzaal35158
Keuken42184

2.4 Route
Met behulp van tape wordt op de vloer een veilige zone aangegeven rondom de bar voor uitgifte van drankjes/koffie. Ook wordt de toegangsroute gemarkeerd met tape met een tussenruimte van 1,5 meter.

2.5 Inrichting ruimtes
Bij de bar wordt een 1,5 meter zone op de vloer aangegeven met tape. De bar wordt voorzien van een doorzichtig kunststof scherm ter bescherming van het personeel en de gebruiker. Het looppad voor het personeel wordt voor de gebruikers met tape afgekruist op de vloer. Barkrukken worden verwijderd, stoelen en tafels worden zodanig geplaatst dat het voldoet aan de 1,5 meter eis, inclusief looppaden

2.6 Plattegronden
Zie vluchtrouteplan

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af
De beheerder regelt dat de deur (op afspraak) geopend wordt. Bij de opening wordt nogmaals gewezen op het zich houden aan het protocol. Het aanwezige personeel houdt toezicht op naleving van de regels. Ook doen wij een dringend beroep op de gebruikers zich te houden aan de geldende richtlijnen/regels en elkaar aan te spreken op de naleving daarvan.

3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Dit protocol wordt gemaild aan de beheerder, personeelsleden, het activiteitenteam en de vertegenwoordigers van de diverse gebruikersgroepen. Een afschrift van dit protocol is aanwezig in het dorpshuis. Ook is het protocol te raadplegen op onze website. Via de diverse sociale media wordt hier naar verwezen.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
Check bij toegang:
Bij het reserveren wordt gevraagd of men klachten heeft (koorts, verkoudheid of kortademigheid. Bij klachten blijven gebruikers, personeel en vrijwilligers thuis.
Voorkom besmetting:
Met behulp van affiches en social media worden gebruikers gewezen op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM
Bij binnenkomst en weggaan moeten handen ontsmet worden. Om clusters van bezoekers te voorkomen mogen de kapstokken niet worden gebruikt en mag er slecht een persoon aanwezig zijn in de toiletruimte.
Algemeen:
Na iedere activiteit wordt de gebruikte ruimte schoongemaakt.
Contactoppervlakken en aanraakpunten:
Contactoppervlakken en aanraakpunten worden tussendoor meerdere malen afgenomen met desinfectiemiddel, dit afhankelijk van de gebruiksintensiteit en naar inzicht van het aanwezige personeel.
Sanitair:
Schoonmaken op reguliere wijze.
• Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken.
• Frequentie afhankelijk van de gebruiksintensiteit
• Voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep, desinfectiemiddel en materialen om handen af te drogen.
• Wij gebruiken papieren handdoekjes

Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:
De ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
Ruimtes worden zodanig ingericht dat er aan de 1,5 meter regel voldaan kan worden. Er is een maximale capaciteit per ruimte berekend (exclusief personeel). Tafels en stoelen worden weggehaald zodat hier aan voldaan kan worden.
Met tape worden diverse 1,5 meter zones aangegeven.
We gebruiken melkcupjes en suikerzakjes, er wordt zoveel mogelijk per pin betaald. Op diverse plaatsen (ingang en op de bar) is desinfecterende handgel aanwezig.

4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 2 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis. Het aanwezige personeel houdt toezicht op het maximum aantal bezoekers/gebruikers en sluit zonodig de deuren.

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers
We verwachten van onze bezoekers dat zij ook zelf in de gaten houden of het te druk wordt. Wij verwachten dat alle aanwijzingen van beheer, personeel en/of bestuur zonder meer worden opgevolgd. Wij verwachten dat onze bezoekers zich houden aan de coronaregels en daar op aanspreekbaar zijn. Bij corona-gerelateerde symptomen blijf je thuis.

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Op diverse plaatsen zijn posters opgehangen met de belangrijkste regels. Onze vaste gebruikers, inclusief personeel, beheer en vrijwilligers hebben het protocol toegestuurd gekregen. Ook eventuele wijzigingen worden met hen gecommuniceerd. Het protocol is beschikbaar in het dorpshuis en te vinden op onze website. Aanwezig personeel wijst gebruikers op de geldende regels en spreekt hen aan als gebruikers van deze regels afwijken. Bij eventuele reserveringen wordt op de geldende regels gewezen en is het hebben van eventuele coronasymptomen onderwerp van gesprek.

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers
De vrijwilligers en personeel werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers en personeel geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.

5 Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes.

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open
Op afspraak kunnen er in overleg met beheer vanaf 1 juni activiteiten plaats vinden die vallen binnen de coronaregels. Op dit moment is dat tot nader orde beperkt tot overleggen/vergaderingen. Na afloop kan er uiteraard iets worden genuttigd, met in achtneming van de geldende regels. Vaste gebruikers kunnen een langer lopende afspraak maken met de beheerder over de activiteiten die zij uit willen voeren. Van gebruikers wordt ook verwacht dat zij zelf actief de communicatie van de overheid in de gaten houden en hun activiteiten aanpassen/beëindigen bij een eventuele wijziging van deze regels.

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Vooralsnog beperken wij ons tot overleggen/vergaderingen. Daar waar gebruikers gelijktijdig een activiteit wensen te houden en dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de beheerder naar een oplossing gezocht. Daar waar in goed overleg geen oplossing gevonden wordt naar ieders tevredenheid, wordt er door de beheerder (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) een keuze gemaakt. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan het bestuur. Op termijn wordt bekeken welke activiteiten er nog meer plaats kunnen vinden.

5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw
Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere ruimte, dit in overleg met de beheerder. Zonodig moeten deze activiteiten verplaatst worden naar een andere dag of ander tijdstip.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen. Ook de ervaringen opgedaan door beheer en personeel worden geëvalueerd en waar nodig verwerkt in dit protocol. De beheerder staat in goed contact met het personeel en het bestuur, zodat er snel geschakeld kan worden. Hierin zijn onder andere de geldende regels, de effectiviteit van de fysieke aanpassing, maar ook het gedrag van onze gebruikers onderwerp van gesprek.

Datum: 1-6-2020
Naam: K.J. van der Velde

Painting with egg tempera or acrylics on linen or paper
Vluchtwegplattegrond’